Škola – srdce regionu

Vždy se říkalo, že škola by měla být ozdobou své obce – nejen vzhledem, ale i posláním. Školy jsou důležitými centry vzdělanosti a aktivního života každého regionu. A právě propojení školy a lokality, ve které se nachází, se stalo námětem našeho projektu „Škola – srdce regionu“. Od června 2012 do května 2013 byly pro žáky přichystány aktivity, jejichž společným jmenovatelem byla environmentální nauka a poznávání krajiny, která se nachází v bezprostředním okolí zúčastněných škol. Jedná se tedy o krajinu, která je žákům blízká, setkávají se s ní každý den a přitom si možná ani neuvědomují, jaký vliv má na jejich formování a jak mohou naopak oni utvářet a ovlivňovat její podobu. Do projektu se zapojilo 5 českých venkovských škol a 4 německé.

Projekt byl sestaven z několika navazujících aktivit, které probíhaly během vyučování i mimo ně. Zřejmě nejtěžším úkolem pro děti bylo vymyslet vlastní projektový záměr, který by přispěl ke zlepšení životního prostředí v obci. Žáci nejprve vytipovali problémy, které vnímají v okolí školy. Z nich demokratickými metodami zvolili jeden, u kterého navrhli a podrobně rozpracovali reálné řešení. Každá ze zapojených škol se zhostila úkolu s pomocí vlastní fantazie a zkušeností, díky čemuž vzniklo devět unikátních žákovských projektů. Některé z nich se soustředily na zvýšení čistoty v ulicích obce, jiné na vytvoření environmentálně prospěšných prvků či osvětu mezi ostatními žáky a občany v obci. Děti své projekty často konzultovaly se samotnými zastupiteli obcí a sjednávaly si jejich podporu. Všechny projekty byly veřejně prezentovány na závěrečné akci v Nebílovech, kde je hodnotila odborná porota. Ta nakonec vyhlásila nejlepší český a německý žákovský projekt. Vítězné třídy se pak v červnu za odměnu vydaly na společný výlet do zvířecí zahrady v německém Lohbergu.

Česko-německý rozměr projektu byl soustředěn nejen do zmíněné soutěže, ale i do vzájemného setkávání v rámci exkurzí. První z nich se uskutečnila v Prusinách v okolí bývalé obecní školy, druhá pak v bavorském Arnschwangu. Zde si děti nejprve prohlédly místní základní školu, pak navštívily LBV – Zentrum „Mensch und Natur“ (Centrum Člověk a příroda). Obě exkurze měly herní charakter. Jednotlivé soutěže a aktivity byly zaměřeny na poznávání přírody a seznámení se s environmentální výchovou na obou stranách hranice.

Další z aktivit projektu bylo naplánování a uskutečnění jednodenního výletu po zajímavostech v okolí školy či obce. Na přípravě výletu se hojně podíleli samotní žáci, kteří pak během jeho realizace zastávali různé role – například roli reportéra, historika či časoměřiče. Součástí bylo i vyhodnocení a shrnutí celého výletu.

Během projektu se uskutečnila ještě jedna doprovodná aktivita – fotografická soutěž na téma „Můj vztah ke krajině, ve které žiji“. Snímky hodnotila odborná porota, která vybrala jako absolutní vítězku meziškolního kola Terezu Fremrovou z Nezvěstic se svým snímkem „Křehkost“. Posledním, avšak neméně důležitým výstupem projektu, je regionální vlastivěda s názvem „Putování mezi Úhlavou a Úslavou“. Publikace nese podtitul „Povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů“, takže věříme, že ji budou žáci rádi využívat.

Realizátory projektu jsou občanská sdružení Centrum pro komunitní práci a Ametyst, místní akční skupina Aktivios a Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. Do projektu byly zapojeny základní školy z Blovic, Chocenic, Dolní Lukavice, Nezvěstic a Řenčí. Na německé straně se do projektové soutěže zapojily školy z Arnschwangu, Chamu, Weidingu a Wiltingu, některých aktivit se účastnila i ZŠ Rimbach a ZŠ Rundig. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko.


Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ)

cpkp.jpg, 4,9kB

www.cpkp.cz

je nezisková organizace, která poskytuje služby v následujících oblastech:

Výchova k občanství

Nabízíme výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Naše projekty se dále zaměřují na zapojení škol do života místní komunity a posílení vztahu žáků k místu, kde žijí a studují.

Místní udržitelný rozvoj

Pomáháme obcím, mikroregionům, místním akčním skupinám i krajům při  tvorbě jejich strategických dokumentů. Zároveň se snažíme vytvářet co nejširší prostor pro diskusi s veřejností o problémech a možnostech rozvoje obcí i regionů.

Podpora sociální integrace

Orientujeme se na podporu obcí, kraje, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací v jejich činnostech směřovaných k občanům v tíživých situacích. Zaměřujeme se zejména na komunitní plánování sociálních služeb, které zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji.

Občanské sdružení Ametyst

ametyst.jpg, 13kB

www.ametyst21.cz

je nezisková organizace se dvěma hlavními činnostmi: ekologickou výchovou a ochranou přírody.

Pro děti a mladé lidi ze všech stupňů škol uskutečňujeme ekologické výukové programy v přírodě, na Prusinách i přímo ve školách. Školám připravujeme nové projekty, metodické materiály, výstavy a pomůcky. Pro učitele pořádáme semináře, konference, veletrhy ekologických výukových programů a nabízíme jim konzultace.

V ochraně přírody je cílem naší práce zajistit odpovídající ochranu cenných částí přírody. Pomáháme s péčí o ohrožené druhy rostlin i živočichů, staráme se o vybrané lokality. Také zpracováváme odborná posouzení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA, Natura 2000, biologické hodnocení). Pro chráněná území připravujeme inventarizační průzkumy a plány péče, provádíme i jejich označování v terénu.

Občanské sdružení Aktivios, místní akční skupina (MAS)

aktivios.jpg, 1,8MB

www.mas-aktivios.cz

je sdružení obcí, podnikatelů, soukromých zemědělců, neziskových organizací, církví a aktivních občanů, kteří se snaží pozitivně ovlivnit dění ve svém regionu - na území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska. Činnost sdružení charakterizuje jeho hlavní motto: „Život na venkově nemusí být nudný, chudý ani nemoderní". Občanské sdružení Aktivios působí na území 68 obcí, v nichž žije přes 50 000 obyvatel.

V roce 2007 MAS Aktivios vypracovala Strategický plán Leader 2007–2013 „Šance pro jižní Plzeňsko“, a získala na jeho realizaci dotační finanční prostředky z Ministerstva zemědělství. Díky tomu byla finančně podpořena řada smysluplných projektů, které přispějí k posílení ekonomiky a rozvoji regionu, ke zkvalitnění života obyvatel na venkově, zlepšení vzhledu naší krajiny a k zachování a obnově kulturního dědictví.

Aktivios realizuje i vlastní projekty – prostřednictvím programu JUMP tak např. podporuje projekty mládeže, dále organizuje Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V), pořádá školení v různých oborech a má mnoho dalších pestrých aktivit.

Volkshochule Cham

cham.jpg, 12kB

www.vhs-cham.de

je centrum pro vzdělávání dospělých, patří k největším zařízením tohoto typu v Bavorsku. Se svými 50 zaměstnanci a více než 250 lektory, kteří působí na 30 různých místech, platí za největšího zřizovatele vzdělávání pro dospělé v zemském okresu Cham. Ve spolkovém měřítku zaujímá vedoucí místo v koncepci a realizování mezinárodních projektů.

Ve své činnosti se zaměřuje zejména na témata jako profese, zdraví, společnost a život, na školení a projekty s kulturně a sociálně integrativní náplní. Výměna zkušeností s evropskými sousedy obohacuje vlastní práci a překonává nejen zeměpisné hranice. Spolupráce se zahraničními partnery rovněž podporuje kreativitu, konkurenceschopnost, jazykovou rozmanitost, interkulturní dialog a zvyšuje nabídku vzdělávacích aktivit. Volkshochschule Cham na tomto poli úzce spolupracuje nejen s regionálními úřady, jako např. Zemský okresní úřad nebo Agentura práce, ale i se školami různých typů (základní a střední školy, reálky, gymnázia, odborná učiliště) v krajském okrese Cham.

CpKP © 2013